Slov

BRAVADO演習 1983/██/██:

Na tisícich pleciach stojí
Tisíc mozgov žije ňou
Nadácia - ľudstva žitie
Jej jedinou úlohou

Agent, vojak, vedec v plášti
černokňažník v obleku
Bok po boku svorne stoja
nedajú sa k úteku

Čo by hromy kol' nich bili
Žrať ich zachcel večný plaz
Svojim umom zhatia silu
rozvrátivšiu sveta ráz

Tisíc divov, tisíc zmarov
tisíc hračiek prírody
Každú z nich dnes číslo zdobí
človeku viac neškodí

A ty, bože, že vraj vojny
s ľudským umom chceš sa biť?
Pred tebou už mnohí chceli.
Zostala im holá riť.

千の肩に乗りし
千の心に宿りし
それなるは財団! - 人類の救い手、
その唯一つの目的

エージェント、兵士、白を纏う科学者
スーツ着る驚異の働き手たち
立ち並びて彼らは団結する
敵に向かいて堅固なり

雷が彼らを打ち据えようとも
トカゲがその牙を剥き出しにしようとも
彼らはその勤勉を以って超常を押し止めよう
その尽力は世界を解き明かすだろう

千の不可思議、千の破滅
千の人知及ばぬ玩具
今やそれらは一つずつ番号にて封じられ
もはや我らに害なすこと叶わず

貴様はどうだ、戦争の神を自称する者よ
我らの守護者に挑もうとするか?
貴様はそうしようとした最初のものではない
我々がお前を丸裸にしてやろう!

特に指定がない限り、このサイトのすべてのコンテンツはクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承3.0ライセンス の元で利用可能です。